รายละเอียด
ผู้ขอใช้ เริ่ม สิ้นสุด สถานที่ พขร. ประเภทร
นายสนั่น ติ๊บสุยะ 2018-03-18 08:00:00 2018-03-20 21:00:00 จ.น่าน ชาญ 40-0069
นายวิษณุศักดิ์ ศรีสุุข 2018-03-21 10:00:00 2018-03-22 18:00:00 จ.ลำปาง เกียรติศัก นข2580
นางปานเนตร 2018-03-05 13:40:00 2018-03-05 15:00:00 อ.สอง เกียรติศัก นข2580
นายพิภพ 2018-03-07 08:00:00 2018-03-07 12:00:00 โรงเรียนบ้านเทพ อ. สอง เกียรติศัก นข2580
นางปานเนตร 2018-03-06 08:35:00 2018-03-06 08:55:00 จ.แพร่ เกียรติศัก นข2580
ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ 2018-03-14 06:45:00 2018-03-14 12:00:00 อ.ลอง เกียรติศัก 40-0075
นางปานเนตร 2561-02-18 08:00:00 2018-02-20 08:00:00 กรุงเทพมหานคร เกียรติศัก นข2580
นายเลิศชาย 2018-03-12 12:00:00 2018-03-17 23:00:00 โรงแรมสตาร์จังหวัดระยอง เชิดศักดิ์ นข2135
นางสาวพรรณสิริ 2018-03-23 08:00:00 2018-03-25 23:00:00 กรุงเทพมหานคร เชิดศักดิ์ นข2135
นางปานเนตร 2018-03-23 04:00:00 2018-03-24 20:00:00 จังหวัดเชียงใหม่ เกียรติศัก นข2580
นางสาววิริยา 2018-03-29 10:00:00 2018-04-01 23:00:00 พระนครศรีอยุทธยา เกียรติศัก นข2580
นางปานเนตร 2018-03-14 13:30:00 2018-03-14 16:00:00 สพม. เขต 37 เกียรติศัก นข2580
นางวรรณภา พุ่มพวง 2018-03-21 05:00:00 2018-03-21 20:00:00 จังหวัดเชียงใหม่ เชิดศักดิ์ นข2135
นายภิญญาพงศ์ เนตรบุตร 2018-03-17 10:30:00 2018-03-17 16:00:00 อ่างแม่ถาง เกียรติศัก 40-0075
นางกาญจนาพร 2018-03-08 12:00:00 2018-03-10 21:00:00 จังหวัดเชียงราย เชิดศักดิ์ นข2135
นางสาวอาจรีย์ 2018-03-04 06:00:00 2018-03-04 20:00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิดศักดิ์ นข2135
นางสาวณมน 2018-03-23 06:00:00 2018-03-23 20:00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรติศัก นข2580
นางสาวชมพู 2018-03-09 06:00:00 2018-03-09 20:00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรติศัก นข2580
นายกฤษฏา 2018-03-19 06:00:00 2018-03-19 20:00:00 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรติศัก นข2580
นายมนตรี 2018-02-23 07:00:00 2018-02-23 18:00:00 น้ำตกเชิงทอง ชาญ 40-0069
นายมนตรี 2018-02-23 07:00:00 2018-02-23 18:00:00 น้ำตกเชิงทอง เกียรติศัก นข2135
นางสุภัทรา 2018-02-16 13:20:00 2018-02-16 14:00:00 อ.เมืองแพร่ เกียรติศัก นข2580
นางขนิษฐา 2018-02-24 16:00:00 2018-02-24 21:00:00 วัดพระธาตุช่อแฮ ชาญ 40-0069
นางยุพา 2018-02-20 08:00:00 2018-02-20 11:30:00 วิทยาลัยชุมชนแพร่ เกียรติศัก 40-0075
นางย 2018-02-23 08:00:00 2018-02-23 11:00:00 โรงเรียนเจริญศิลป์ เชิดศักดิ์ นข2135
นายมนตรี 2018-02-22 08:30:00 2018-02-22 16:30:00 น้ำตกเชิงทอง ป5344
นางยุพา 2018-02-21 10:00:00 2018-02-21 12:00:00 โรงเรียนวัดเหมืองแดง เชิดศักดิ์ นข2135
นางปานเนตร 2018-02-18 08:00:00 2018-02-20 08:00:00 กรุงเทพมหานคร เกียรติศัก นข2580
นางวิศิษฏ์พร 2018-02-27 07:00:00 2018-03-02 22:00:00 จังหวัดนครนายก เชิดศักดิ์ นข2135
นางวิศิษฏ์พร 2018-02-27 07:00:00 2018-03-02 22:00:00 จังหวัดนครนายก เกียรติศัก นข2580
นางวราภรณ์ 2018-02-16 13:20:00 2018-02-16 14:00:00 เทศบาลจังหวัดแพร่ ชาญ 40-0069
ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ 2018-02-14 09:00:00 2018-02-14 17:00:00 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา เกียรติศัก นข2580
นายมนตรี 2018-02-13 08:30:00 2018-02-13 12:00:00 ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ ป5344
นายอัศวิน 2018-02-20 08:30:00 2018-02-22 17:00:00 โรงเรียนพิริยาลัย ป5344
นายอัศวิน 2018-02-20 08:30:00 2018-02-22 17:00:00 โรงเรียนพิริยาลัย ชาญ 40-0069
นางวราภรณ์ 2018-02-16 08:50:00 2018-02-16 11:30:00 วัดพระบาท,วัดสองแคว เชิดศักดิ์ นข2135
นางวราภรณ์ 2018-02-15 09:00:00 2018-02-15 12:00:00 เทศบาลจังหวัดแพร่ ชาญ 40-0069
นางวราภรณ์ 2018-02-15 15:30:00 2018-02-15 17:00:00 วัดสองแคว ชาญ 40-0069
นายเลิศชาย 2018-02-09 18:00:00 2018-02-09 20:00:00 ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ เชิดศักดิ์ นข2135
นายเลิศชาย 2018-02-20 09:00:00 2018-02-20 12:00:00 วิทยาลัยชุมชน เกียรติศัก นข2580
นายเลิศชาย 2018-02-16 08:30:00 2018-02-16 16:30:00 สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง เชิดศักดิ์ นข2135
โรงเรียนมารดา 2018-03-07 08:30:00 2018-03-07 17:00:00 เทศบาลตำบลเด่นชัย เกียรติศัก 40-0075
โรงเรียนมารดา 2018-02-21 08:30:00 2018-02-21 17:00:00 เทศบาลตำบลเด่นชัย เกียรติศัก 40-0075
นางปานเนตร 2561-02-09 08:30:00 2561-02-09 09:30:00 ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ เชิดศักดิ์ นข2135
นายเลิศชาย 2561-02-09 09:00:00 2561-02-09 12:00:00 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา เชิดศักดิ์ นข2135
นายเลิศชาย 2018-02-16 07:00:00 2018-02-16 12:00:00 โรงเรียนสองพิทยาคม เกียรติศัก นข2580
นายเลิศชาย 2018-02-23 07:00:00 2018-02-23 12:00:00 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ เชิดศักดิ์ นข2135
นายเลิศชาย 2018-02-14 08:30:00 2018-02-14 14:00:00 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา เชิดศักดิ์ นข2135
นางกำไล 2018-02-17 06:00:00 2018-02-19 17:00:00 ค่ายศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เกียรติศัก นข2580
นางสาววิริยา 2018-02-08 12:00:00 2018-02-12 13:00:00 จ.ระยอง เกียรติศัก นข2580
นางอุษา 2018-02-12 08:00:00 2018-02-14 00:00:00 จ.ประทุมธานี เชิดศักดิ์ นข2135
นายเลิศชาย 2561-02-06 08:30:00 2561-02-06 12:00:00 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล เชิดศักดิ์ นข2135
นางยุพา 2561-02-05 08:30:00 2561-02-05 12:00:00 โรงเรียนอนุบาลแพร่ เชิดศักดิ์ นข2135
นางยุพา 2561-02-06 08:30:00 2561-02-06 12:00:00 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ เกียรติศัก นข2580
นายอัศวิน 2561-02-01 13:30:00 2561-02-01 14:30:00 อบจ. แพร่ ชาญ ป5344
นายอัศวิน 2561-02-02 09:20:00 2561-02-02 10:00:00 สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ชาญ ป5344
นางศิวาลัย 2018-02-03 17:00:00 2018-02-03 21:00:00 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ ชาญ 40-0069
ครูมนตรี 2018-02-08 12:00:00 2018-02-10 16:00:00 ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ ป5344
ครูอัศวิน 2018-02-07 08:00:00 2018-02-10 17:30:00 ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ ป5344
ครูอัศวิน 2018-02-07 08:00:00 2018-02-10 17:30:00 ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ ชาญ 40-0069
นายเลิศชาย 2018-02-08 08:00:00 2018-02-08 13:00:00 โรงเรียนหนองม่วงไข่ เชิดศักดิ์ นข2135
ครูสุเมธ ดาวแดน 2018-02-03 08:30:00 2018-02-04 16:30:00 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์และโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เชิดศักดิ์ นข2135
ครูสุเมธ ดาวแดน 2018-02-03 08:30:00 3104-02-04 16:30:00 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์และโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เกียรติศัก นข2580
นางสายหยุด 2018-02-10 05:00:00 2018-02-10 17:00:00 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เชิดศักดิ์ นข2135
นางสายหยุด 2561-02-10 05:00:00 2561-02-10 17:00:00 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เกียรติศัก นข2580
ครูวิษณุศักดิ์ 2018-02-08 06:00:00 2018-02-10 16:00:00 ค่ายศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เกียรติศัก นข2580
ครูณภดล 2018-02-07 08:00:00 2018-02-07 16:00:00 จังหวัดเชียงใหม่ เกียรติศัก นข2580
นายณภดล 2018-02-07 08:00:00 2018-02-07 16:00:00 จ.เชียงใหม่ เกียรติศัก นข2580
ครูณภดล 2018-02-04 07:00:00 2018-02-05 10:10:00 โรงเรียนปะกิตวิทยาคม จ.น่าน เกียรติศัก นข2580